آموزش دفاع شخصی و انجمن هنرهای رزمی

آموزش دفاع شخصی توسط انجمن دفاع شخصی و هنرهای رزمی ایران

کلید واژه های مهم: آموزش دفاع شخصی، اهمیت آموزش دفاع شخصی، نحوه آموزش دفاع شخصی، مراحل آموزش دفاع شخصی، سبک های آموزش دفاع شخصی، اساتید آموزش دفاع شخصی

بشر از بدو زندگی برای اینکه خود را در مقابل موانع زیاد محیط اطراف خود حفظ و حراست نماید دست به تدبیرهای حفاظتی و دفاعی میزد.انسان اولیه از بدو خلقت برای بقا و غذا راه و رسم مبارزه کردن را اندیشه کرد و مجبور بود با طبیعت پیرامون خود در ستیز باشد. با گذشت زمان که انسان صاحب آیین و فرهنگ و تمدن و افکار با ارزش گشت این ضرورت را احساس کرد و تدابیر حفاظتی و دفاعی را جمع بندی و کلاسه نماید. به همین دلیل در مبارزات تن به تن اصول و روش های هنرهای رزمی و وبویژه آموزش دفاع شخصی تدوین گردید. ورزش راهی برای زندگی،سیستمی برای قدرتمند شدن و دست یافتن به نیرو های درون و عشق ورزیدن و محبت کردن به دیگران میباشد و میدانیم که عقل سالم در بدن ساالم است.عقل سالم و بدن سالم با هم روح و روان و یا روحیه سالم را تضمین میکنند،افرادی که سالم هستند و از روحیه خوبی بر خوردارند خیلی بهتر با هم کنار می آیند و جامعه ای سالمتر تشکیل می دهند. در طول تاریخ بشریت هیچ زمانی به اندازه امروز که برهه گذر به قرن بیست و یکم میباشد،ورزشی به عنوان داروی همه درد ها جلوه نکرده است و بر پایه تحقیقات پزشکی و روانشناسی قرار گرفته است و هر روزه بیشتر تایید میشود.

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

اهداف انجمن بین المللی دفاع شخصی وهنرهای رزمی

  • آموزش دفاع شخصی به صورت اصولی و استاندارد
  • ترویج ورزش ایرانی و فرهنگ ایران زمین به جهان
  • دور هم جمع کردن بهترین رزمی کاران و دفاع شخصی کاران در جهان
  • ایجاد سمینار های متعدد و بسیار پیشرفته برای تبادل تکنیک ها بین اساتید بر جسته هنرهای رزمی و دفاع شخصی در دنیا
  • حفظ نسبت های حقیقی ورزش و کمک های انسان دوستانه و دعوت کردن جوانان عزیز به امر ورزشی و… از آرمان های این انجمن میباشد.
  • تلاش در جهت ارتقاء سطح آمادگی جسمانی وفاکتورهای سلامت عمومی وپیشگیری از بیماریهای ناشی از فقر حرکتی افراد جامعه وافزایش ضریب ایمنی در جامعه
  • برگزاری دوره های علمی وعملی این ورزشهای رزمی تحت پوشش انجمن و…

در حال حاضر بیش از ۴۰ سبک از کشورهای مختلف تحت پوشش انجمن کمربند مشکی بین المللی وانجمن بین المللی دفاع شخصی وهنرهای رزمی فعالیت میکنند.

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آیا علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط و مراحل آموزش دفاع شخصی هستید؟
هم اکنون ثبت نام کنید.

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آیا علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط و مراحل آموزش دفاع شخصی هستید؟
هم اکنون ثبت نام کنید.

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آیا علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط و مراحل آموزش دفاع شخصی هستید؟
هم اکنون ثبت نام کنید.

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آیا علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط و مراحل آموزش دفاع شخصی هستید؟
هم اکنون ثبت نام کنید.

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آیا علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط و مراحل آموزش دفاع شخصی هستید؟
هم اکنون ثبت نام کنید.

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آیا علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط و مراحل آموزش دفاع شخصی هستید؟
هم اکنون ثبت نام کنید.

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آیا علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط و مراحل آموزش دفاع شخصی هستید؟
هم اکنون ثبت نام کنید.

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آیا علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط و مراحل آموزش دفاع شخصی هستید؟
هم اکنون ثبت نام کنید.

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی