جوجیتسو برزیلی

                                       جوحیتسوبرزیلی  

81

میتسویی مائدا یکی از اعجوبههای هنرهای رزمی بود که سرانجام یکی از بزرگترین مبارزان در تاریخ جودو شد. او بطور رسمی تمریناتش را در شیوه سنتی جوجیتسو انجام میداد که نهایتاً به کودوکان وارد شد. بعد از اینکه سالها قهرمان بدون شکست مسابقات جودو باقی ماند، استاد کانو او را به امریکا فرستاد (۱۹۰۶) تا پیام کدوکان را در سراسر آمریکا پخش کند. مائدا تقریباً در صدها مسابقه، درگیریهای خاک، مسابقات با گی (لباس مخصوص رزم) و بدون گی و مسابقات ترکیبی شرکت کرد (مسابقاتی که با کمترین قانون در نوع حمله و گرفتن همراه بود.) در طول سفرهایش به نقاط مختلف، او مبارزات خود را در ایالات متحده، بریتانیا، برخی کشورهای اروپایی، کوبا، مکزیک و نهایتاً برزیل ادامه داد. بعد از شرکت در بیش از هزار مبارزه، وی از مسابقات و مبارزه، بدون داشتن حتی یک شکست کنارهگیری نمود. تمرینات و تکنیکهای مائدا در جوجیتسو کلاسیک، مخصوصاً جودو، با کسب تجربه در مبارزات فراوان به اوج خود رسید. سرانجام کار وی به خلق یک شیوه واقعی و خیابانی ختم شد. مائدا نهایتاً در برزیل ساکن شد و آکادمی جوجیتسو خود را راهاندازی نمود که یکی از شاگردان کلاس او کارلوس گریسی بود. کارلوس بعد از سالها تمرین نزد مائدا (تا سال ۱۹۲۰)، آکادمی خود را افتتاح کرد. باشگاه به روی همه مبارزان باز بود. آنها به باشگاه گریسی میآمدند و به شیوه NHB به مبارزه میپرداختند. گریسی و شاگردانش نمایشهای پیروزمندانهای را در مقابل حریفان مختلف نشان میدادند. وی به گسترش استراتژیها و تکنیکهایی که از مائدا آموخته بود، پرداخت. بسیاری از شاگردان گریسی به ایالات متحده مهاجرت نمودند (۱۹۸۰).

09

آموزش جوجیتسو برزیلی

جوجیتسو برزیلی

وقتی رویس گریسی (یکی از فرزندان هلیو) به سلسله پیروزیهایی در UFC دست یافت (۱۹۹۰)، شهرت جهانی یافت. ریکسون، برادر رویس در مسابقاتی شبیه به UFC در ژاپن به مبارز بدون شکست تبدیل شد و دیگر اعضای جوجیتسو گریسى موفقیتهایی را در MMA کسب کردند و به سرعت آشکار شد که فایترهایی که فقط در مشتزدن و لگدزدن مهارت دارند هر زمان با مبارزان گریسی روبرو میشدند، روحیه خود را از دست میدادند به دلیل اینکه شاگردان گریسى در خفهکردن، قفلکردن، گلاویزیها و… مهارت بالایی داشتند.

درحال حاضر بیشتر فایترها در مسابقات آزاد MMA به شیوه جوجیتسو تمرین و رقابت میکنند. ضرورت استفاده شیوه گریسی و جوجیتسو مورد استفاده برای مسابقات آزاد MMA و دیگر نمونههای آن اثبات شده است و تاثیربالایی برکیفیت دنیای هنرهای رزمی دارد.

7

آموزش جوجیتسو برزیلی

BJJ از لحاظ احترامات و سنتها به دیگر شیوههای سنتی جوجیتسو نزدیک است اما در بعضی از بخشهای بنیادی با همه شیوههای مرتبط متفاوت است. جودو به عنوان یک سیستم قدرتمند دفاع شخصی طراحی شده که شامل وجه رقابتی و قهرمانی نیز میباشد و با هدف پرورش روح و منفعت دو جانبه رقیبان توسعه یافت. با این وجود در حال حاضر تکنیکهای جودو ممکن است در یک مبارزه واقعی و شرایط خاص خود مورد استفاده قرار بگیرند اما تاًکید در آموزش جودو، برروی جنبه ورزشی و قهرمانی آن است. اما جوجیتسو برزیلی دوره متفاوتی را ایجاد کرده است (اواخر سال ۸۰)

08

آموزش جوجیتسو برزیلی

مبارزه طلبیهای گریسی و شرکت در مسابقات آزاد، جوجیتسو برزیلی را به سوی جنبههای دیگری سوق داد و باعث وضع قوانین خاص برای رقابتهای جوجیتسو برزیلی شد. این شیوه از چهار بخش تشکیل شده که هرکدام مکمل دیگری است.

۱٫ دفاع شخصی که شامل تکنیکهای ضربهای، تکنیکهای مقابله با حریف مسلح و خلع سلاح میباشد

۲٫ مبارزات آزاد (واله تودو یا همان مبارزه آزاد که امروزه MMA خوانده میشود)

۳٫ گراپلینگ (با لباس گی یا بدون آن) که شامل طیف گستردهای از فنون تسلیمی و درگیری است.

۴٫ فنون تسلیمی بدون ضربات

آموزش جوجیتسو برزیلی

آموزش جوجیتسو برزیلی

این قوانین و بخشها با تمرین زیاد ملکه ذهن میشود که به طور ناخودآگاه در مبارزات خیابانی مورد استفاده قرار میگیرد. استراتژی جوجیتسو طوری طراحی شده است که یک فرد ضعیف و کوچک اندام با استفاده از تکنیکهای موثر و کارآمد در برابر حریف قدرتمند و درشت اندام میتواند از خود دفاع کند.

آموزش جوجیتسو برزیلی

آموزش جوجیتسو برزیلی

29

آموزش جوجیتسو برزیلی

27

آموزش جوجیتسو برزیلی

29

آموزش جوجیتسو برزیلی

IMG_1894

آموزش جوجیتسو برزیلی

اعطای درجه در جوجیتسو برزیلی بر دو مبنای زیر استوار است؛

  • میزان دانش فنی قابل اجرای هنرجو
  • نمایش هنرجو در مبارزه

دانش فنی هر شخص با توجه به تعداد تکنیک‌هایی که او توان اجرای آن‌ها را دارد و مهارت او در اجرای هر یک از آن‌ها مشخص می‌شود. مهمترین مسئله در این رشته قابل اجرا بودن هر تکنیک است به همین جهت هنرجویان تشویق می‌شوند که تکنیک‌ها را با توجه به توانائی‌های جسمی و شکل بدن خود انجام داهند

51

آموزش جوجیتسو برزیلی