مراحل آموزش جوجیتسو بین المللی

توضیحات

زمان آموزش جوجیتسو برای هنرجویک ترم به مدت ۴ماه میباشد.هنرجویان بایدبرای دریافت هر کمربندبه مدت ۴ماه  در باشگاه  حضور داشته باشدیعنی فقط فراگیری تکنیک نیست تمرینات مستمر بسیارمهم میباشد.

IMG_2884

آموزش جوجیتسو بین المللی

در ضمن کلاس جوجیتسوبا حضور جناب دکتر رستمی نمایندتام الااختیار

این ورزش در ایران وخاورمیانه برگزار میشود.

jji

IMG_2879

آموزش جوجیتسو بین المللی

8

آموزش جوجیتسو بین المللی

 

22

آموزش بادیگاردی

5

آموزش جوجیتسو بین المللی

27

آموزش جوجیتسو بین المللی

21

آموزش جوجیتسو بین المللی

30

آموزش جوجیتسو بین المللی

IMG_4783

آموزش جوجیتسو بین المللی

IMG_4530

آموزش جوجیتسو بین المللی

IMG_4506

آموزش جوجیتسو بین المللی

IMG_2513

آموزش جوجیتسو بین المللی

 

 مربی ومسئول کمیته فنی علی صادقی

دارای دان ۳ دفاع شخصی هوشمند (ISDS)

دارای  دان ۲ جوجیتسوبین المللی از سازمان IBBA 

دارای  مدارک بین المللی MMA ،موی تای ،جوجیتسوبرزیلی از سازمان تایگر موی تای

عضو سازمان ISDMAA , IBBA

عضوکمیته فنی وآموزش درسازمان ISDMAA

مسئول جوجیتسو بین المللی در سازمان ISDMAA

 

IMG_0900