مراحل آموزش موتای

130

آموزش موی تای

128

موی تای پانزده خان دارد:

خان یک: بازوبند سفید                                              سه ماه

خان دو:بازوبند زرد                                                  سه تا شش ماه

خان سه: بازوبند زرد و سفید                                       شش تا نه ماه

خان چهار:بازوبندسبز                                                نه تادوازده ماه

خان پنج:بازوبندسبزوسفید                                            دوازده تاپانزده ماه

خان شش: سربند و بازوبند آبی                                      پانزده تا هجده ماه

خان هفت: سربند و بازوبند آبی و سفید                           هجده تا بیست و یک ماه

خان هشت: سربند و بازوبند قهوه ای                        بیست و یک ماه تا بیست چهار ماه

خان نه: سربند و بازوبند قهوه ای و سفید                 بیست و چهار ماه تابیست وهفت ماه                                                                     

خان ده: سربند و بازوبند قرمز                                        بیست و هفت ماه تاسی ماه

 

این سطح، دوره حداقل تقریبی آموزش های لازم برای رسیدن به سطح و شناسایی و تخصص کامل است که باید در جلسات آموزشی و در رقابت های پوشیده شرکت کرد.

77

آموزش موی تای

خان یازده: سربند و بازوبند قرمز و سفید:مربیان کارآموز باید با چند سال (۲-۵) تجربه درموی تای ، گذشت تمام سرفصل های درجه بندی و توانایی خود را به عنوان یک مربی سطح بالا، با تمایل به کمک به دیگران نشان می دهند.

خان دوازده: سربند و بازوبند قرمز و زرد (KRU)مربی به تمام اصول و تکنیک های موی تای مسلط بوده و برای تدریس به رسمیت شناخته شده توسط   AITMA

خان سیزده: سربند و بازوبند قرمز و نقره ای (KRU YAI)مربی ارشد نمایندهAITMA

خان چهارده: سربند و بازوبند نقره ای(ARJARN)استاد موی تای

خان پانزده: سربند و بازوبند طلایی(ARJARN YAI)استاد اصلی موی تای جهت آموزش  

 

تجهیزات برای تمرین موی تای

آموزش موی تای

آموزش موی تای

137

آموزش موی تای

126

آموزش موی تای

127

آموزش موی تای

سالن تمرین همراه با رینگ استاندارد

129

آموزش موی تای

090

آموزش موی تای

125

آموزش موی تای

29

آموزش موی تای

33

آموزش موی تای

30

آموزش موی تای

36

آموزش موی تای

40

آموزش موی تای

41

آموزش موی تای