مراحل آموزش IsdSamurai

shutterstock_215690017 [Converted]

آموزشها بصورت آکادمیک  توسط متخصصین دفاع شخصی  برگذارمیشود

پرفسورعلی رستمی بنیانگذار آکادمی دفاع شخصی وبادیگاردی 

9

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

3

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

65

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

63

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

62

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

3

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

9

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

27

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

1

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

2

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

1

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

25

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

21

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

28

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

29

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

IMG_8936

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

 IMG_7805

IMG_8398

 IMG_7843

IMG_7898

 

IMG_7353

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

IMG_8171

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

IMG_8239

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

FullSizeRender 4

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

IMG_0088

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

IMG_8048

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی